Informacje o oddziale

Data publikacji: 25.04.2023

Stowarzyszenie Geodetów Polskich Warmińsko- Mazurski Oddział w Olsztynie.

                 Zakończenie II Wojny Światowej, jest początkiem cezury czasowej, historii istnienia polskiej Warmii i Mazur. Na terenie administrowanym przed wojną przez Niemcy, należało zorganizować i powołać do działania administrację Polską w tym również geodezyjną.

Aktywną grupą zawodową, która profesjonalnie kształtowała ład przestrzenny, byli geodeci. Priorytetem było zagospodarowanie i zabezpieczenie mienia, nieruchomości, w tym ziemi na terenach rolnych, a także dokumentów geodezyjnych, przedwojennego katastru pruskiego. W powstałym Okręgu Mazurskim, a potem województwie olsztyńskim zorganizowano administrację publiczną, w tym geodezyjną, której specjalistów rekrutowano z sąsiednich regionów Polski.

Geodeci, skupieni wokół inż. Andrzeja Zarębskiego powołali, w Olsztynie Oddział Związku Mierniczych Rzeczypospolitej Polskiej (ZMRP), który w 1952 r. liczył 87 członków, 6 inżynierów, 40 techników i 40 innych pracowników.  W tym też roku powołano w naszym kraju Stowarzyszenie Geodetów Polskich (SGP), kontynuatora działalności ZMRP. Kadry geodezyjne naszego województwa stanowili koledzy absolwenci Wydziału Geodezji Politechniki Warszawskiej, Techników Geodezyjnych w Bydgoszczy, Białymstoku i wielu innych szkół w Polsce. Olsztyński oddział SGP, w 1960 roku zrzeszał 199 członków, tym 30 inżynierów, 141 techników i 28 osób z innym wykształceniem.

Rozkwit olsztyńskiego środowiska geodezyjnego nastąpił w 1960 r., w którym, decyzją władz PRL, w Wyższej Szkole Rolniczej powołano Studium Geodezji i Urządzeń Rolnych. Głównym organizatorem i pierwszym dziekanem Studium był docent dr Witold Senisson, który przyjechał do Olsztyna z Warszawy. Ten doskonały organizator sprowadził do Kortowa, wielu utalentowanych młodych pracowników nauki geodezyjnej, w tym przyszłych profesorów Andrzeja Hopfera, Włodzimierza Barana, Stanisława Oszczaka, Idziego Gajderowicza, Kazimierza Przybyłowskiego, Stanisława Goraja, Alojzego Wasilewskiego, Mirosława Gralińskiego, kadry te zorganizowały dzisiejszy Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, ważne ogniwo Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego, który dynamicznie rozwija się pod kierownictwem swoich wychowanków. W okresie 55 lat istnienia studia na tym Wydziale ukończyło około jedenaście tysięcy absolwentów. Do przedsiębiorstw geodezyjnych nastąpił stały dopływ nowych kadr zawodowych, tym samym rozwijało się Stowarzyszenie Geodetów Polskich. W latach 1960 do 1975, SGP w naszym województwie kierowali kolejno inż. Klemens Janiszewski, inż. Wacław Sajkowski, mgr inż. Mirosław Graliński, inż. Stanisław Sarosiek. Po reformie administracyjnej w 1975 r. w Oddział Wojewódzki SGP w Olsztynie, z 393 członków pozostało 238 inżynierów i techników.

Działalność merytoryczna Oddziału Wojewódzkiego SGP w Olsztynie, w oparciu o statut, wiązała się ściśle z rozwojem służby i funkcjonowaniem całego środowiska geodezyjnego Polski. Po pracach organizacyjnych służby geodezyjnej na Warmii i Mazurach przystąpiono do prowadzenia działalności w kierunku, organizacji warsztatu pracy geodetów, dokształcania kadr, organizacji archiwów materiałów geodezyjnych, oraz typowej pracy stowarzyszenia naukowo technicznego, w tym koleżeńskiego.

Aktywność naszego środowiska doceniona była na arenie ogólnopolskiej, o czym świadczy fakt przyznania nam organizację Zjazdu Delegatów SGP, były to gremia XII, XXIX i XXXVIII, ostatni obył się w dniach 7- 9 czerwca 2013 r. w Lidzbarku Warmińskim. Podejmowane były inicjatywy ogromnie ważne dla geodezji polskiej.  XXIX Zjazd, w 1986 r., który obradował pod hasłem „ Nasza geodezyjna powinność wobec Ojczyzny będzie zapisana prawem”. Zaowocowało to 17 maja 1989 r., kiedy Sejm uchwalił ustawę Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, która jest obowiązująca do dzisiaj.

Pracą poszczególnych Zarządów Oddziału kierowali, inż. Stanisław Sarosiek, inż. Ireneusz Borkowski, mgr inż. Zdzisław Gąsiorowski, mgr inż. Jerzy Korejwo, obecnie Prezesem Oddziału Warmińsko- Mazurskiego jest mgr inż. Mariola Gilska. W tym miejscu należy wspomnieć działalność śp. Inż. Stanisława Sarosieka, który w latach 1971 do 1989 r, przez sześć kadencji szefował oddziałowi olsztyńskiemu.

Obecnie działalność Warmińsko- Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich skupia się na podnoszeniu i wprowadzaniu do prac geodezyjnych postępu technicznego. Odbywa się to przez organizowanie seminariów i kursów przygotowawczych do egzaminów na uprawnienia zawodowe geodetów. Uprawnienia zawodowe to klucz do samodzielnej działalności zawodowej, dziesiątki naszych członków, absolwentów kursów zdało egzamin państwowy i otrzymały świadectwa Kwalifikacyjne (uprawnienia zawodowe). Na seminariach omawiane są najnowsze zmiany w przepisach geodezyjnych. Stowarzyszenie aktywnie współpracuje z Wydziałem Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego, szczególnie Prezes Mariola Gilska, która jest członkiem Kolegium Dziekańskiego. Wdrażane są nowe techniki i technologie pomiarowe. Osnowy odtwarzalne, stabilizowane znakami ściennymi, autorstwa prof. Władysława Dąbrowskiego i prof. Andrzeja Wapnica. Pomiary z wykorzystaniem GPS wdrożyli, prof. Stanisław Oszczak, dr inż. Jacek Lamparski. Całe pokolenia geodetów polskich studiowały w oparciu o podręczniki i prace prof. Włodzimierza Barana, prof. Idziego Gajderowicza, prof. Hopfera, doc. Stanisława Goraja, prof. Ryszarda Źróbka, prof. Sabiny Źróbek prof. Zbigniewa Wiśniewskiego i innych znakomitych pracowników nauki z UWM. Wszystkie prace innowacyjne w geodezji z wielkim powodzeniem wdrażają i realizują geodeci, szczególnie należy wyróżnić Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno- Kartograficzne pod kierownictwem mgr inż. Waldemara Klocka. Tu należy wspomnieć, iż w OPGK działa najliczniejsze, w naszym Oddziale, koło SGP. Po zmianie systemu gospodarczego w Polsce, z gospodarki planowanej, na gospodarkę rynkową, nastąpiły zmiany w strukturze Służby Geodezyjnej i wykonawstwa geodezyjnego. Na rynku pozostały duże firmy, jak OPGK i setki małych podmiotów gospodarczych i administracja geodezyjna, w tym ODGiK (Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej). Takie rozdrobnienie kadr geodezyjnych, spowodowało, iż nastąpiła likwidacja kół zakładowych SGP. Działalność obecna opiera się na Kołach w OPGK i UWM.